02-555-0700

บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด

แสดงรูปแบบ :
HRMBA จุดประกายความคิด เสริมอาวุธด้านบริหารคน

หนังสือเล่มนี้ถือได้ว่าเป็นคัมภีร์สำหรับ "เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์" ใช..

ราคา   ฿143.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
Tax Mapping เทคนิคการจัดทำแผนที่ภาษีอากร

"Tax Mapping เทคนิคการจัดทำแผนที่"ภาษีอากรเพื่อลดข้อผิดพลาดทางภาษี"   เนื..

ราคา   ฿315.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
Update ใบกำกับภาษี e-Tax invoice...

"Update ใบกำกับภาษี e-Tax invoice e-Tax Invoice, e-Receipt และ e-Tax Invoic..

ราคา   ฿520.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
กฎหมายแรงงานกับการเลิกจ้าง

กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง (Labour Law in Terms of Dismissal)   หนั..

ราคา   ฿257.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
กลยุทธ์การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

การประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการต้องจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม เช่นเดียวก..

ราคา   ฿760.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
การบัญชีภาษีอากรของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI

หนังสือที่ถูกถามหาบ่อยที่สุด เนื่อหาปรับปรุงตามหลักเกณฑ์ใหม่ ปี 2558 "การบั..

ราคา   ฿807.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
การวางแผนภาษีรายได้รายจ่ายของกิจการ ผลกระทบทางบัญชีและภาษีอากรฯ

หนังสือการวางแผนภาษีรายได้รายจ่ายของกิจการ ผลกระทบทางบัญชีและภาษีอากร ช่วงส..

ราคา   ฿523.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
การวางแผนภาษีหัก ณ ที่จ่าย อย่างเหนือชั้น

การจ่ายเงินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในแต่ละวันจะมีจำนวนค่อนข้างมาก..

ราคา   ฿713.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
การวางแผนภาษีในธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เรื่องการกำหนดฐานภาษีเ..

ราคา   ฿190.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
การเมืองอเมริกา

หนังสือการเมืองอเมริการเป็นผลงานตำราและวิจัยโดย ศาตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธั..

ราคา   ฿380.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ความลับของค่าจ้างสวัสดิการ ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา

หนังสือเล่มนี้มีเจตนาที่จะให้นายจ้าง ลูกจ้าง เข้าใจมุมมองของศาลว่าอะไรเป็..

ราคา   ฿160.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
คู่มือสอบ TAX AUDITOR TUTOR

คู่มือสอบ TAX AUDITOR (พิมพ์ครั้งที่ 15) เสริมความมั่นใจ เหมือนมีติว..

ราคา   ฿750.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
จิตสำนึกคุณภาพ สร้างได้ภายใน 120 วัน

ISO9001 Version 2015 ได้เน้นให้องค์การพัฒนาให้มีจิตสำนึกคุณภาพและเน้นการบริ..

ราคา   ฿152.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ชุด HR กับการบริหารคน

ชุด HR กับการบริหารคน ประกอบด้วยหนังสือ 3 เล่ม ดังนี้       1) HR How to S..

ราคา   ฿370.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ชุด กฎหมายภาษีอากร 2561

ชุด กฎหมายภาษีอากร 2561  ประกอบด้วยหนังสือ 2 เล่ม ดังนี้        1) ประมวลร..

ราคา   ฿550.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ชุด คู่มือนักบัญชี

ชุด คู่มือนักบัญชี ประกอบด้วยหนังสือ 2 เล่ม       1) ผลกระทบของความแตกต่าง..

ราคา   ฿1,450.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร