02-555-0700

บัญชี-การเงิน

บัญชี-การเงิน


แสดงรูปแบบ :
TFRS for NPAEs ถอดรหัสการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน รายงานทางการเงิน...

TFRS for NPAEs ถอดรหัสการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน  รายงานทางการเงินสำหรับกิจการท..

ราคา   ฿290.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿290.00
สมาชิกวารสาร   ฿260.00
 Excel for Accounting - Excel สำหรับงานบัญชี (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประยุกต์โปรแกรม Microsoft Excel กับงา..

ราคา   ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿350.00
สมาชิกวารสาร   ฿315.00
SME บัญชีเดียว (พิมพ์ครั้งที่ 3)

  SME บัญชีเดียว มาตรการบัญชีชุดเดียว เป็นแนวทางจากภาครัฐที่สนับสนุนให้ผ..

ราคา   ฿400.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿400.00
สมาชิกวารสาร   ฿360.00
TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่า

เรื่องใหญ่ที่นักบัญชีต้องรู้!!   หนังสือ TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรั..

ราคา   ฿500.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿400.00
สมาชิกวารสาร   ฿400.00
Transfer Pricing คู่มือการปฏิบัติงานทางบัญชีและผลกระทบทางภาษีอากร (พิมพ์ครั้งที่ 2)

Transfer Pricing คู่มือการปฏิบัติงานทางบัญชีและผลกระทบทางภาษีอากร (พิมพ์ครั..

ราคา   ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿315.00
สมาชิกวารสาร   ฿298.00
การจัดทำงบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดรวม

  งบกระแสเงินสดถือเป็นข้อมูลที่สำคัญสุดในงบการเงิน นอกจากนี้ ยังถือเป็นส่ว..

ราคา   ฿400.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿400.00
สมาชิกวารสาร   ฿360.00
การบัญชีบริหาร

การบัญชีบริหารมุ่งเนันการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี สามารถใช้เป็นเครื่องมือในส..

ราคา   ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿250.00
สมาชิกวารสาร   ฿238.00
ชุด DUO บัญชี ฺA

ชุด DUO บัญชี B ประกอบด้วยหนังสือ   1.SME บัญชีเดียว มาตรการบัญชีชุดเดี..

ราคา   ฿750.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿650.00
สมาชิกวารสาร   ฿650.00
ชุด DUO บัญชี ฺB

ชุด DUO บัญชี B ประกอบด้วยหนังสือ   1.เจาะลึกการแก้ไขเอกสารรับ-จ่ายเงินอย..

ราคา   ฿1,050.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿800.00
สมาชิกวารสาร   ฿800.00
ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ 2567

หนังสือประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2567 ประมวลรัษฎากร...หนังสือที่รวบรวมก..

ราคา   ฿590.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿590.00
สมาชิกวารสาร   ฿530.00
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ฯ

สภาวิชาชีพบัญชีได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากส..

ราคา   ฿800.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿640.00
สมาชิกวารสาร   ฿640.00
เจาะลึกการแก้ไข เอกสารรับ-จ่ายเงิน อย่างเหนือชั้นให้สรรพากรยอมรับ

   เจาะลึกการแก้ไขเอกสารรับ-จ่ายเงินอย่างเหนือชั้น (พิมพ์ครั้งที่ 16)   ..

ราคา   ฿700.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿665.00
สมาชิกวารสาร   ฿595.00
การแปลความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน...วิชาการบัญชี 1

2024 TFRS INTERPRETATIONS FOR CPA EXAM PREPATATION: ACCOUNTING 1 คู่มือเตรี..

ราคา   ฿580.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿580.00
สมาชิกวารสาร   ฿550.00
การแปลความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน...วิชาการบัญชี 2

2024 TFRS INTERPRETATIONS AND COST ACCOUNTING FOR CPA EXAM PREPATATION: ACC..

ราคา   ฿580.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿580.00
สมาชิกวารสาร   ฿550.00
แบบฝึกทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฯ: วิชาการบัญชี 1

รายละเอียดหนังสือ  2024 TFRS WORKBOOK FOR CPA EXAM PREPARATION: ACCOUNTING..

ราคา   ฿580.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿580.00
สมาชิกวารสาร   ฿550.00
แบบฝึกทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฯ: วิชาการบัญชี 2

แบบฝึกทำข้อสอบ CPA วิชาการบัญชี 2 ประกอบด้วยโจทย์ปรนัยกว่า 1000 ข้อ ครอบคลุ..

ราคา   ฿580.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿580.00
สมาชิกวารสาร   ฿550.00