02-555-0700

ข้อตกลงและเงื่อนไข

การออกใบเสร็จและการจัดส่งสินค้า
บริษัทฯ จะดำเนินการออกใบเสร็จและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าหลังจากที่ได้รับเอกสารหลักฐานการชำระเงินที่ สมบูรณ์ในวันทำการถัดไปM
- การจัดส่ง (กรณีโอนเงิน) มี 2 ประเภท คือ การจัดส่ง แบบลงทะเบียนธรรมดา ในกรุงเทพประมาณ 3-4 วันทำการ ต่างจังหวัด 1 อาทิตย์ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ประมาณ 2-3 วันทำการ
- การจัดส่ง (กรณีลูกค้าตัดบัตรเครดิต) ดำเนินการจัดส่งหลังจากได้รับเงินจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว การจัดส่ง แบบลงทะเบียนธรรมดา ในกรุงเทพประมาณ 4-5 วันทำการต่างจังหวัด 1 อาทิตย์ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ประมาณ 2-3 วันทำการ
* หมายเหตุ การจัดส่งสินค้าที่ระบุไว้ด้านบน เป็นการประมาณ อาจจะได้รับสินค้าเร็วกว่ากำหนด

กรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้า
1. บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าให้ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับสินค้าแล้ว สินค้าจะต้องไม่มีการชำรุด ขาด หรือมีการขีดเขียนข้อความใดๆ และค่าใช้จ่ายในการจัดส่งลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ การเปลี่ยนสินค้าเป็น ชนิดอื่นๆที่มีราคาเท่ากันหรือราคามากกว่า
2. กรณีลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนมีราคาสูงกว่า ลูกค้าต้องชำระเงินค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้า โดยวิธีการโอนเงิน ลูกค้าต้องส่งเอกสารหลักฐานการชำระเงินที่สมบูรณ์กลับมายังบริษัทโดยการส่งมาทางไปรษณีย์

การชำระเงินคืน
1. บริษัทฯ จะชำระเงินคืนให้แก่ลูกค้ากรณีสินค้าหมด โดยลูกค้าต้อง แฟกซ์เลขที่บัญชี ธนาคารชื่อเจ้าของบัญชี เบอร์โทรติดต่อกลับ หลังจากได้รับแฟกซ์ ทางบริษัทจะดำเนินการโอนเงินคืน ให้ภายในเดือนที่ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามา ค่าธรรมเนียมธนาคารเฉพาะลูกค้าต่าง จังหวัดทางบริษัทจะหักจากเงินที่ชำระคืนให้ลูกค้า