02-555-0700

ภาระภาษีและการวางแผนภาษีในการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (พิมพ์ครั้งที่ 2)

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 26703
ISBN: 9786163023933
ผู้แต่ง: ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
จำนวนหน้า: 292 หน้า
ราคา : ฿320.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿320.00
สมาชิกวารสาร: ฿288.00
   

หนังสือภาระภาษีและการวางแผนภาษีในการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ได้เข้ามาครอบคลุมชีวิตของทุกคนในสังคมมากขึ้น มีการนําเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร
การบริหาร การปฏิบัติงาน และการทํางานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนาการทํางานหรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลจึงเป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวมาก ผลที่ตามมาคือ ภาระภาษี หากผู้ประกอบธุรกิจประเภทนี้ไม่ใส่ใจในภาระภาษี
จะเป็นเหตุให้เสียภาษีไม่ถูกต้อง เสียน้อยกว่าที่ควรเสีย เสียมากกว่าที่ควรเสีย...


หนังสือเล่มนี้ช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความรู้ความเข้าใจในภาระภาษีของธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง
และช่วยวางแผนภาษี (Tax Planning) ให้องค์กรประหยัดภาษีได้มากยิ่งขึ้น

TAG : ภาษีอากร