02-555-0700

ชุด วางแผนภาษี

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 6702
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿1,400.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿1,050.00
สมาชิกวารสาร: ฿1,050.00
   

ชุด วางแผนภาษี ประกอบด้วยหนังสือ

 

1.สุดยอดกลยุทธ์ : การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล

หนังสือรวมเทคนิคการวางแผนภาษีของธุรกิจเพื่อให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานภายใต้เงื่อนไขที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการป้องกันภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของกิจการ

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเมื่อสิ้นรอบบัญชีจะต้องมีการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยการนำรายได้มาหักออกจากค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีด้วยเกณฑ์สิทธิ์ ..

ปัญหาการนำรายได้มาหักค่าใช้จ่ายจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขมาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษี รายได้ที่ยกเว้นภาษี รายจ่ายต้องห้าม รายจ่ายที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร รวมถึงประเด็นที่มักถูกตรวจสอบ และถูกประเมิน...

 

2.สารพันปัญหาภาษีสรรพากร

รวมประเด็นคำถามและคำตอบที่เกี่ยวกับภาษีอากร ในหมวดภาษีต่างๆ อาทิ
- จ่ายค่าจ้างให้บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่ลูกจ้าง
- การตัดหนี้สูญทางภาษี
- อบรมออนไลน์หักรายจ่าย 2 เท่าได้หรือไม่?
- ยกเลิกสัญญาเช่าต้องเสียภาษีหรือไม่?
- รวมหรือแยกราคาเสียภาษีต่างกันหรือไม่?
- ฝากครรภ์คลอดบุตรลดหย่อนหักอย่างไร?
- สินค้าเกินสินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบมีภาระภาษีหรือไม่
- รถยนต์รายจ่ายและภาษีซื้อของกิจการ

- หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ