02-555-0700

การวางแผนภาษีส่งเสริมการขาย Sale Promotion (พิมพ์ครั้งที่ 9)

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 26605
ISBN: 9786163023353
ผู้แต่ง: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า: 610 หน้า
ราคา : ฿650.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿650.00
สมาชิกวารสาร: ฿585.00
   

การวางแผนภาษีเพื่อการส่งเสริมการขาย

การตลาดนับเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบธุรกิจ องค์กรใดหรือหน่วยงานใดที่มีการตลาด

ที่เข้มแข็ง มีกลยุทธ์การตลาดที่ไม่หยุดนิ่ง ย่อมเป็นปัจจัยสำคัญในการทำกำไร่ให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการตลาด และฝ่ายอื่นๆ จึงต้องมีการวางแผนการลาดเพื่อให้ลูกค้าซื้อสินค้าหรือ

ใช้บริการให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าและบรรลุเป้าหมายสูงสุดทางการตลาดขององค์กร

การส่งเลริมการขายนับเป็นกลยุทธ์สำคัญประการหนึ่งในการผลักดันและกระตุ้นให้ลูกค้ามีความต้องการสินค้าและบริการ เมื่อมีกลยุทธ์การส่งเลริมการขายตามวิธีกาต่างๆ ย่อมมีผลกระทบต่อการจัดทำบัญชีและการเสียภาษีอากรอยู่เสมอ เนื่องจากภาษีอากรถือเป็นต้นทุนชนิดหนึ่งในการประกอบธุรกิจ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชี และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทางการจัดทำบัญชีและการเสียภาษีเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายที่ถูกต้องและสมบูรณ์