02-555-0700

คำอธิบายประมวลรัษฎากร (Update 2561)

รหัสสินค้า : 90602
ผู้แต่ง: ศาสตรจารย์พิเศษไพจิตร โรจนวานิช และคณะ
จำนวนหน้า: **ราคาชุดละ 1,900 บาท รวมค่าจัดส่งแบบกล่องลงทะเบียนแล้ว** หน้า
ราคา : ฿1,900.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿1,900.00
สมาชิกวารสาร: ฿1,900.00
   

"คำอธิบายประมวลรัษฎากร ภาษีสรรพากร  ฉบับสมบูรณ์"
แต่งโดย ศาสตรจารย์พิเศษไพจิตร โรจนวานิช, อ.ชุมพร เสนไสย, อ.สาโรช ทองประคำ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เนื้อหาภาษาไทย  Update กฎหมายใหม่ปี 2561  
ราคาชุดละ 1,900 บาท (จำหน่ายเป็นชุด /1 ชุด : เล่ม 1 + เล่ม 2)
ค่าจัดส่งทั่วประเทศ : ราคา 1,900 รวมค่าจัดส่งแบบแพคกล่องลงทะเบียน  / กรณีส่งแบบ EMS+200.-(หมายเหตุ หนังสือที่รับเป็นตัวแทนจำหน่าย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)
 
คำอธิบายประมวลรัษฎากร ของ ศาสตรจารย์พิเศษไพจิตร โรจนวานิช และคณะ
หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือและตำรา ที่ใช้ในการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งเป็นคัมภร์ของนักภาษีและนักบัญชีมืออาชีพ คณะผู้แต่งได้จัดสารบัญหมวดหมู่ที่เรียงลำดับครบถ้วน พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียดลออทุกแง่มุม สอดแทรกแนวคำวินิจฉัยของกรมสรรพากร และคำพิพากษาฎีกาพร้อมเติมแนวคิดและยกตัวอย่างให้ง่ายแก่การทำความเข้าใจ
 
เนื้อหาโดยย่อ :
เล่ม 1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เล่ม 2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ การประเมินและการอุทธรณ์ภาษี พร้อมภาคผนวก(ควบโอนการแปรสภาพห้างฯ)เป็นบริษัท อัตราแลกเปลี่ยน ภาษีที่เกี่ยวข้องกับเขตปลอดอากร ฯลฯ