02-555-0700

บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า. : 36305
ISBN: 9786163022059
ผู้แต่ง: กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
จำนวนหน้า: 368 หน้า
ราคา : ฿300.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿285.00
สมาชิกวารสาร: ฿255.00
   

 

บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1) ทำความเข้าใจกับ PDPA การบริหารและจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่และมีความสำคัญอย่างไร?

2) สรุปประเด็นและความสำคัญของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เนื้อหาในเล่ม

1.สาระสำคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

2.ข้อมูลส่วนบุคคล การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล  และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่และมีความสำคัญอย่างไร?
☍ เจ้าของข้อมูล
☍ ข้อมูลส่วนบุคคล
☍ ผู้ควบคุมข้อมูล
☍ ผู้ประมวลผล

3. ความยินยอมเป็นฐานหลักในการประมวลผลข้อมูลและแนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
4.ข้อมูลนิรนามและการแฝงข้อมูลความจำเป็นที่ต้องนำมาใช้ปฏิบัติในองค์กรและงานบุคคล
5. ขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลตัวอย่างกรณีใดเป็นกรณีใดไม่เป็น
6. ข้อมูลอ่อนไหวดูยังไง ประเด็น “ข้อห้าม” ที่มิให้นายจ้างเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลประเภทใดบ้างซึ่งถูกตีความได้ว่ากระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หากไม่ได้รับความยินยอมที่ชัดแจ้งเป็นอย่างไร
8. 7 ฐานเบื้องต้นของกฎหมาย พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล กับการจ้างงาน ในงาน ??
9. การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล/การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล(ความเป็นส่วนตัว) หัวหน้างานทุกระดับ นายจ้างและฝ่ายบุคคลต้องปฏิบัติอย่างไร?
10. การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานลูกจ้าง  ทําอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย
11.หลักการและแนวทาง ว่าด้วยการจัดเก็บประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขั้นตอนกฎหมาย และเอกสารต้องให้เป็นปัจจุบัน
12. แนวทางเทคนิควิธีการในการขอความยินยอมจากลูกจ้าง ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน ข้อมูลที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
13.แนวทางในการดําเนินการเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการบริหาร จัดการลูกจ้างในองค์กร ตั้งแต่จุดเริ่มต้น จนกระทั่งสิ้นสุดการจ้างงาน
14. สรุปข้อกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสรุปบทลงโทษทั้งโทษทางอาญา โทษปรับทางปกครอง และโทษปรับทางแพ่ง กับการพักโทษ