02-555-0700

ชุด DUO บัญชี ฺA

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 6703
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿750.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿650.00
สมาชิกวารสาร: ฿650.00
   

ชุด DUO บัญชี B ประกอบด้วยหนังสือ

 

1.SME บัญชีเดียว

มาตรการบัญชีชุดเดียว เป็นแนวทางจากภาครัฐที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการทั่วไปและผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อม (SMEs) มีการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ โดยต้องยื่นคำร้องขอจดแจ้งบัญชีชุดเดียว ต่อกรมสรรพากรเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการยกเว้นและลดอัตราภาษี
ประโยชน์ของบัญชีชุดเดียว ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และวางแผนดำเนินธุรกิจ
• สร้างความน่าเชื่อถือและความเป็นมาตรฐานทางการเงิน
• ได้สิทธิประโยชน์ลดอัตราภาษีและยกเว้นภาษีอากร
• เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
การจัดทำบัญชีชุดเดียว
1.กิจการต้องมีผู้ทำบัญชี ทำหน้าที่ในการทำบัญชีนับแต่วันเริ่มทำบัญชีและควบคุมให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง
• ต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือน
• ต้องทำการปรับปรุงบัญชีเมื่อพบข้อผิดพลาดทางบัญชี
• ต้องจัดทำงบการเงินให้ได้รับการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
ยกเว้น งบการเงินของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มีทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท แต่ต้องมีผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ตรวจสอบงบการเงิน
2.กิจการต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารบัญชีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันปิดบัญชี
3.เอกสารประกอบการจัดทาบัญชีชุดเดียว

 

2.Excel for Accounting - Excel สำหรับงานบัญชี (พิมพ์ครั้งที่ 2)

-พื้นฐานการจัดการข้อมูลใน Excel

-การใช้ฟังก์ชั่นที่จำเป็นกับงานบัญชี

-การใช้เครื่องมือในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี

-การจัดทำรายงานจากฐานข้อมูลจำนวนมาก

-การนำข้อมูลบัญชีและการเงินไปสร้างแผนภูมิ

-การนำแผนภูมิไปจัดทำกระดานนำเสนอข้อมูล (Dashboard)

คู่มือเล่มนี้ ช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้ใช้ข้อมูล สามารถนำไปวางแผน ควบคุม และตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้

โดยผู้เขียนได้นำความรู้ในเนื้อหาต่างๆ นำเสนอในรูปแบบของกรณีศึกษา พร้อมแบบฝึกปฏิบัติมากกว่า 90 ข้อ

ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านได้ฝึกปฏิบัติและทำความเข้าใจการประยุกต์ Excel กับงานบัญชีได้มากยิ่งขึ้น