02-555-0700

ประมวลกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 36603
ISBN: 9786103022776
ผู้แต่ง: ไพศาล พืชมงคล นบ.,นบท.
จำนวนหน้า: 360 หน้า
ราคา : ฿400.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿400.00
สมาชิกวารสาร: ฿400.00
   

       กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ที่พัฒนาสืบทอดมาตั้งแต่ยุคระเบียบการพัสดุ มาจนถึงยุคที่มีกฎหมายเฉพาะ มีเนื้อหาสาระที่ต้องรู้ ต้องปฏิบัติมากมาย ส่วนหน่วยงาน และผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องทำความรู้ความเข้าใจให้บรรดาบทกฎหมายและระเบียบปฏิบัติทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติราชการ เพื่อความคุ้มครองป้องกันตัวของผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ให้ต้องรับผิด ทั้งทางวินัย ทางแพ่ง และทางอาญา ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของแผ่นดินเป็นส่วนรวม