02-555-0700

กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน พิมพ์ครั้งที่ 3

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 36506
ISBN: 9786163022547
ผู้แต่ง: พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
จำนวนหน้า: 228 หน้า
ราคา : ฿270.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿270.00
สมาชิกวารสาร: ฿240.00
   

หนังสือกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานเล่มนี้ แต่เดิมใช้ชื่อว่า

“การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้บริบทกฎหมายแรงงานและคำาพิพากษาศาลฎีกา

เล่มที่ 1 กฎหมายสัญญาจ้างแรงงาน” มีการจัดพิมพ์ไปแล้ว 2 ครั้ง ผู้เขียนเรียบเรียง

หนังสือเล่มนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์มีองค์ความรู้

ความเข้าใจด้านกฎหมายและแนวคำาพิพากษาศาลฎีกา สามารถนำาความรู้นี้ไปใช้

ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน

การจัดพิมพ์ครั้งนี้เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 3 มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหนังสือให้สอดคล้อง

กับหนังสือเล่มอื่นๆ ของผู้เขียนเป็น “กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน”