02-555-0700

ค่าลดหย่อนหนังสือและ e-book 2562
ข่าวดีของผู้รักการอ่าน เมื่อปีที่แล้วมาตรการช้อปช่วยชาติที่ให้สนับสนุนสินค้าหมวดหนังสือและ e-book เป็นสินค้าที่สามารถนำใบเสร็จมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2561 ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี อีกทั้งส่งเสริมให้คนไทยอ่านหนังสือมากขึ้น

ในปีนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติมาตรการพยุงเศรษฐกิจกลางปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่าน กําหนดให้หนังสือทั้งแบบรูปเล่มและที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-book) เป็นสินค้าหนึ่งในมาตรการภาษี “อ่านสร้างชาติซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษีได้” เป็นครั้งที่ 2

สินค้าที่ลดหย่อนภาษีได้

หนังสือ และ e-book ทุกประเภททั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมถึงนิตยสารและหนังสือพิมพ์ โดยผู้ขายต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเท่านั้น (เจ้าของร้านหนังสือเป็นบุคคลธรรมดาใช้ลดหย่อนไม่ได้)


ระยะเวลาการซื้อ
ซื้อหนังสือ และ e-Book ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
นำใบเสร็จทุกรายการมาหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง หรือลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

หลักฐานการขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

ใบกำกับภาษี หรือ ใบเสร็จรับเงิน ที่ระบุรายการสินค้า, ข้อมูลผู้ขาย และข้อมูลผู้ซื้อ วันที่, รายการสินค้า และจำนวนเงิน

กรณีที่ซื้อสินค้าจากผู้ขายที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ใบเสร็จรับเงินต้องมีข้อความตามนี้


ส่วนของผู้ขาย
- เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
- ชื่อ/บริษัท/ร้านค้า หรือยี่ห้อสินค้า
- เลขลำดับของเล่มและใบเสร็จรับเงิน
- วันเดือนปีที่ออกใบเสร็จรับเงิน

ส่วนของผู้ซื้อ
- ชื่อ นามสกุล และเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
- ชนิดสินค้า/ ชื่อ /จำนวน และราคาสินค้า
- จำนวนเงิน

ดังนั้น เมื่อมีตัวช่วยในการประหยัดภาษีแล้ว ทุกครั้งที่ซื้อหนังสือและ e-book อย่าลืมขอใบเสร็จทุกครั้งนะครับ