02-555-0700

ชุด ภาษี อ.ดุลยลักษณ์

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 6705
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿1,150.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿950.00
สมาชิกวารสาร: ฿950.00
   

ชุด ภาษี อ.ดุลยลักษณ์ ประกอบด้วยหนังสือ

 

1.ประเด็นภาษีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ภาษีในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่การทำสัญญา การซื้อ การขาย ไปจนถึงการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในกิจการ

ที่ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มักจะเสียภาษีไม่ถูกต้อง และมีข้อพิพากกับหน่วยงานจัดเก็บภาษี เช่น กรมสรรพากรอยู่เสมอ

ผู้เขียนได้รวบรวม ประเด็นภาษีที่เกิดขึ้นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และข้อยุติของประเด็นพร้อมคำแนะนำในการแก้ปัญหา เพื่อเป็นแนว

ทางให้ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เสียภาษีได้ถูกต้อง ช่วยลดข้อพิพาทกับหน่วยงานจัดเก็บภาษี และทำให้กิจการประหยัดภาษีอีกด้วย

 

2.ปัญหาข้อกฎหมายภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร (พิมพ์ครั้งที่ 3)

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของกฎหมายภาษีอากร เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการกำหนดนโยบายของฝ่ายบริหาร และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานระหว่างนักกฎหมาย นักบัญชี และนักบัญชีภาษีอากร

สารบัญ :-

-ความสำคัญของการวางแผนภาษีอากร (Tax Planning) ที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจ
-ปัญหาความแตกต่างของสัญญาทางธุรกิจที่นักบัญชีและนักบริหารควรทราบ
-ปัญหาภาษีและการวางแผนภาษีในการแยก/ไม่แยกสัญญาในทางธุรกิจ
-ปัญหาภาษีและการวางแผนภาษีธุรกิจระหว่างประเทศในยุค AEC
-ปัญหาภาษีและการวางแผนภาษีของกิจการร่วมค้า (Joint Venture) และกิจการร่วมทำ(Consortium)
-ปัญหาภาษีและการวางแผนภาษีในธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
-การวางแผนภาษีธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
-ตัวอย่างแผนภาษีธุรกิจโรงแรม
-ตัวอย่างแผนภาษีธุรกิจโฆษณา

 

3.การวางแผนภาษีธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และการให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

หนังสือเล่มนี้นำเสนอภาระภาษีและการวางแผนภาษีธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ผู้อ่านจะได้ทราบประเด็นความแตกต่างทางภาษีกรณีประกอบการในนามของบุคคลธรรมดาและในนามของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคล, ภาระภาษีเกี่ยวกับการโอนสิทธิการเช่า, กลยุทธ์การประหยัดภาษีธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และ ธุรกิจเช่าสร้าง, การใช้ประโยชน์จากทรัพย์อิงสิทธิ และการวางแผนภาษีในธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น กิจการโรงแรม, กิจการที่มีการให้บริการทำนองเดียวกับโรงแรม, กิจการศูนย์การค้าและห้าสรรพสินค้า  รวมถึงกิจการคลังสินค้าและโกดังสินค้า ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการเลือกรูปแบบและองค์กรธุรกิจในการประกอบการที่ถูกต้องเหมาะสม และช่วยให้ทราบถึงภาระภาษีและแนวทางการประหยัดภาษีโดยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย.ภาระภาษีและการวางแผนภาษีธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์