02-555-0700

การวางแผนภาษีในธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์-พิมพ์ครั้งที่-3

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า. : 26301
ISBN: 9786163021878
ผู้แต่ง: ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
จำนวนหน้า: 244 หน้า
ราคา : ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿225.00
สมาชิกวารสาร: ฿200.00
   

การวางแผนภาษีในธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์-พิมพ์ครั้งที่-3
 
ในการพิมพ์ครั้งนี้ ผู้เขียนได้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้หนังสือเล่มนี้สามารถใช้ในการศึกษาและการปฎิบัติงานมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบทความในภาคผนวก เรื่อง สาระสำคัญภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผลกระทบของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ที่มีต่อผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และข้อเปรียบเทียบภาระภาษีของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 กับภาษีโรงเรือนและที่ดิน/ภาษีบำรุงท้องที่ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับที่กฎหมายใหม่บังคับใช้แล้ว
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เรื่องการกำหนดฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 49 ทวิ โดยกำหนดให้การขายอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลธรรมดาต้องใช้ราคาซื้อขายจริงในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ผู้เขียนได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหา รวมทั้งตัวอย่างการคำนวณภาษีเปรียบเทียบในประเด็นดังกล่าว และในภาคผนวกได้เพิ่มเติมบทความเรื่อง "ประเด็นภาษีเปรียบเทียบการรับโอน/การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก กรณีเจ้ามรดกตายก่อนและหลังพระราชบัญญัติภาษีมรดก พศ.2558 มีผลใช้บังคับ" รวม 2 ตอน และบทความเรื่อง "ผลกระทบของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ร่าง) ที่มีต่อผู้ประกอบธุรกิจ"         
หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และผู้ประสงค์จะขายอสังหาริมทรัพย์แล้ว  ยังเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาหลักสูตร MRE มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,หลักสูตร MBA สำหรับผู้บริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หลักสูตร LL.M มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA),
มหาวิทยาลัยรามคำแหง,มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ,มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,มหาวิทยาลัยศรีปทุม,มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และสภาทนายความ ซึ่งผู้เขียนเป็นอาจารย์พิเศษ
-ความหมายของการวางแผนภาษีอากร
-ประเภทการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
-หลักการวางแผนภาษีธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์
 
ซื้อหนังสือ การวางแผนภาษีในธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์-พิมพ์ครั้งที่-3