02-555-0700

การวางแผนภาษีในธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 26001
ISBN: 9786163021168
ผู้แต่ง: ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
จำนวนหน้า: 212 หน้า
ราคา : ฿200.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿190.00
สมาชิกวารสาร: ฿180.00
อ่านสร้างชาติซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษีได้
   

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เรื่องการกำหนดฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 49 ทวิ โดยกำหนดให้การขายอสังหาริมทรัพย์
ของบุคคลธรรมดาต้องใช้ราคาซื้อขายจริงในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ผู้เขียนได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหา รวมทั้งตัวอย่างการคำนวณภาษีเปรียบเทียบในประเด็นดังกล่าว และในภาคผนวกได้เพิ่มเติมบทความ
เกี่ยวกับพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ (ร่าง) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2561 ได้แก่ บทความเรื่อง“ผลกระทบของ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ (ร่าง) ที่มีต่อผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” และบทความเรื่อง “ข้อเปรียบเทียบ ภาระภาษีของ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ (ร่าง) กับภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน/ภาษีบำรุงท้องที่”
 
นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และผู้ประสงค์จะขายอสังหาริมทรัพย์แล้ว  ยังเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาหลักสูตร MRE มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,หลักสูตร MBA สำหรับผู้บริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หลักสูตร LL.M มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA),
มหาวิทยาลัยรามคำแหง,มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ,มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,มหาวิทยาลัยศรีปทุม,มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และสภาทนายความ ซึ่งผู้เขียนเป็นอาจารย์พิเศษ
-ความหมายของการวางแผนภาษีอากร
-ประเภทการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
-หลักการวางแผนภาษีธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์