02-555-0700

โปรโมชั่น 6406

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 6406
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿1,000.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿800.00
สมาชิกวารสาร: ฿800.00
   

SMEs บัญชีเดียว

+

เจาะลึกการแก้ไข เอกสารรับ-จ่ายเงิน

 

SMEs บัญชีเดียว

 

การจัดทำบัญชีและนำเสนองบการเงินให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงถือว่าเป็นหน้าที่ของกิจการทุกประเภท ไม่ว่าจะมีขนาดกิจการเป็นกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่

โดยเฉพาะกิจการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า กิจการ SMEs ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นพลังขับเคลื่อนของระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย ภาครัฐและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ได้มีนโยบายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งกรมสรรพากร และสถาบันการเงินก็สนับสนุนให้กิจการ SMEs ต้องจัดทำบัญชีเดียว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้การสนับสนุน

 

หนังสือเล่มนี้ได้สรุปและรวบรวมหลักการและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเพื่อให้กิจการ SMEs ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการ นักบัญชี หรือผู้สนใจ ได้ทำความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้

โดยไม่ยากและใช้ต้นทุนในการจัดทำบัญชีไม่สูงจนเกินไป

 

 
รวบรวมตัวอย่างและแนวปฏิบัติให้ระบบเอกสารรายรับ รายจ่าย และเอกสารทางภาษีอากร เช่น
-ใบกำกับภาษี
-ใบเพิ่มหนี้
-ใบลดหนี้
-ใบสำคัญจ่าย
 
ซึ่งเป็นรายการที่ถูกต้องตรงตามประมวลรัษฎากรและสรรพากรยอมรับให้ถือเป็นรายจ่าย
ในการคำนวณกำไรสุทธิได้ไม่เป็นรายจ่ายต้องห้าม *Update ตามกฎหมายใหม่