02-555-0700

โปรโมชั่น 6405

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 6405
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿1,250.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿1,000.00
สมาชิกวารสาร: ฿1,000.00
   

ต้นแบบการปิดบัญชี พร้อมจบประเด็นภาษี

+

เจาะลึกการแก้ไข เอกสารรับ-จ่ายเงิน

 

ต้นแบบการปิดบัญชีพร้อมจบประเด็นภาษี (พิมพ์ครั้งที่ 7)

ในการปิดบัญชีของแต่ละกิจการนอกจากจะจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีแล้ว ยังต้องจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีและการเสียภาษีอากรอีกด้วย เช่น รายงานรายจ่ายต้องห้าม รายงานการปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ) รายงานกระทบยอดรายได้ในแบบ ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30 รายงานรายได้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อเป็นข้อมูลตอบข้อโต้แย้งเมื่อถูกเจ้าพนักงานประเมินสอบถาม

 
เนื้อหาหนังสือ “ต้นแบบ...การปิดบัญชีพร้อมจบประเด็นภาษี” สอดคล้องกับกฎหมายที่ออกใหม่ เพื่อให้กิจการสามารถปิดบัญชี ณ วันสิ้นรอบบัญชีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีและภาษีอากรใหม่ล่าสุด
  • กระบวนการบันทึกบัญชีกับที่มาของงบการเงิน
  • เกณฑ์การรับรู้รายการในงบการเงิน
  • สินทรัพย์
  • หลักเกณฑ์วิธีการตรวจเช็คการบันทึกบัญชีรายได้-รายจ่าย ตามเกณฑ์คงค้าง เกณฑ์สิทธิ์ ให้ครบถ้วนถูกต้อง
  • เทคนิคการตรวจสอบรายงานแยกประเภททั้งปี แต่ละเดือน
  • รายงานใบสำคัญจ่ายรายวันทั้งหมด ใบสำคัญรับ ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชี รายวันขายเชื่อ เพื่อปิดบัญชีแบบไร้ปัญหา
 
 
รวบรวมตัวอย่างและแนวปฏิบัติให้ระบบเอกสารรายรับ รายจ่าย และเอกสารทางภาษีอากร เช่น
-ใบกำกับภาษี
-ใบเพิ่มหนี้
-ใบลดหนี้
-ใบสำคัญจ่าย
 
ซึ่งเป็นรายการที่ถูกต้องตรงตามประมวลรัษฎากรและสรรพากรยอมรับให้ถือเป็นรายจ่าย
ในการคำนวณกำไรสุทธิได้ไม่เป็นรายจ่ายต้องห้าม *Update ตามกฎหมายใหม่