02-555-0700

โปรโมชั่น 6404

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า. : 6404
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿1,050.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿840.00
สมาชิกวารสาร: ฿840.00
   

เจาะประเด็นเด็ดการวางแผนภาษีรายจ่ายต้องห้าม

+

Tax Mapping เทคนิคการจัดทำแผนที่ภาษีอากร

 

 
 
 รายจ่ายต้องห้ามมักจะเกิดขึ้นกับทุกกิจการ เช่น
  • รายจ่ายส่วนตัว
  • การให้โดยเสน่หา
  • รายจ่ายการกุศล
  • รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ
  • ฯลฯ

เล่มมีคำตอบ! เทคนิคการจัดทำ “รายจ่ายต้องห้าม” ที่จะทำให้กิจการประหยัดภาษีได้มาก

หน้าที่ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องแสดงรายได้และรายจ่ายตามที่กฎหมายกำหนดให้ถือเป็นรายจ่ายได้ และรายจ่ายใดที่กฎหมายมีข้อห้ามไว้ แล้วนำผลลัพทธ์ที่ได้จากการดำเนินกิจกาจในรอบระยะเวลาการบัญชี นั่นคือ "กำไรสุทธิ" มาคำนวณเงินได้นิติบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้นิติบุคคลใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  การคำนวณภาษี ณ วันสิ้นรอบบัญชีให้ถูกต้องได้อย่างถูกต้อง
หนังสือ "เจาะประเด็นเด็ดการวางแผนภาษีรายจ่ายต้องห้ามให้ถือเป็นรายจ่ายได้" เล่มนี้ได้บอกเคล็ดลับต่างๆ ที่คุณต้องรู้ก่อนใคร....
 
การคำนวณและลงบันทึกรายได้และรายจ่าย
แนะวิธีปฏิบัติในการปรับปรุงกำไรสุทธิ (รายการบวกกลับและหักออก) ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
รายจ่ายต้องห้ามในประมวลรัษฎากรที่สำคัญมีหลักเกณฑ์อย่างไร
วิธีพิจารณาอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม
รายจ่ายต้องห้ามตามมาตราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมตัวอย่าง
 
 
 
เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย.....
 
- คู่มือในการวางแผนภาษีอากรของธุรกิจ 
- รวมประเด็นสำคัญของภาษีอากรทุกประเภท ที่ต้องจัดทำ Tax Mapping 
- การจัดทำตาราง Matrix แผนที่ประเด็นภาษีอากร และคู่มือปฏิบัติการทางภาษีอากร
- ความแตกต่างของรายการทางบัญชีกับรายการทางภาษีเงินได้นิติบุคคล
- การวางแผนภาษีอากร การหลบหลีก และการเลี่ยงเลี่ยงภาษีอากร
- ประเด็นภาษี หัก ณ ที่จ่าย
- ประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ประเด้นภาษีธุรกิจเฉพาะ