02-555-0700

โปรโมชั่น 6403

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 6403
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿1,250.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿1,000.00
สมาชิกวารสาร: ฿0.00
   

สุดยอดกลยุทธ์ : การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล

+

Tax Mapping เทคนิคการจัดทำแผนที่ภาษีอากร

 

สุดยอดกลยุทธ์ : การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล

หนังสือรวมเทคนิคการวางแผนภาษีของธุรกิจเพื่อให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานภายใต้เงื่อนไขที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการป้องกันภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของกิจการ

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเมื่อสิ้นรอบบัญชีจะต้องมีการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยการนำรายได้มาหักออกจากค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีด้วยเกณฑ์สิทธิ์ ..

ปัญหาการนำรายได้มาหักค่าใช้จ่ายจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขมาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษี รายได้ที่ยกเว้นภาษี รายจ่ายต้องห้าม รายจ่ายที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร รวมถึงประเด็นที่มักถูกตรวจสอบ และถูกประเมิน...

 

 
เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย.....
- คู่มือในการวางแผนภาษีอากรของธุรกิจ 
- รวมประเด็นสำคัญของภาษีอากรทุกประเภท ที่ต้องจัดทำ Tax Mapping 
- การจัดทำตาราง Matrix แผนที่ประเด็นภาษีอากร และคู่มือปฏิบัติการทางภาษีอากร
- ความแตกต่างของรายการทางบัญชีกับรายการทางภาษีเงินได้นิติบุคคล
- การวางแผนภาษีอากร การหลบหลีก และการเลี่ยงเลี่ยงภาษีอากร
- ประเด็นภาษี หัก ณ ที่จ่าย
- ประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ประเด้นภาษีธุรกิจเฉพาะ