02-555-0700

หลักวิชากฎหมายภาษีอากร

รหัสสินค้า. : 95409
ISBN: 9786162697920
ผู้แต่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿300.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿300.00
สมาชิกวารสาร: ฿285.00
   

สารบัญ
บทนำ ข้อพิจารณาบางประการกฎหมายภาษีอากร
ส่วนที่ 1 กฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ส่วนที่ 2 กฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส่วนที่ 3 กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม
ส่วนที่ 4 กฎหมายภาษีธุรกิจเฉพาะ