02-555-0700

กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป

รหัสสินค้า. : 95402
ISBN: 9786162698590
ผู้แต่ง: ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
จำนวนหน้า: 316 หน้า
ราคา : ฿280.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿280.00
สมาชิกวารสาร: ฿265.00
   

กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป

บทคัดย่อ/สารบาญ
– ภาคที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป
– เค้าโครงของกฎหมายอาญา (ภาคทั่วไป)
– บทที่ 1 หลักทั่วไป,บทที่ 2 การใช้กฎหมายอาญา,บทที่ 3 การกระทำในกฎหมายอาญา,บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล,บทที่ 5 เจตนาในกฎหมายอาญา,บทที่ 6 การกระทำความผิดโดยประมาท,บทที่ 7 การพยายามกระทำความผิด,บทที่ 8 ผู้กระทำความผิดหลายคน,บทที่ 9 ความผิดหลายบทหรือหลายกระทง,บทที่ 10 อำนาจกระทำ,บทที่ 11 เหตุยกเว้นโทษ,บทที่ 12 เหตุเกี่ยวกับความไม่รู้ผิดชอบ,บทที่ 13 เหตุยกโทษ ลดโทษและเหตุบรรเทาโทษอย่างอื่น,บทที่ 14 โทษ,บทที่ 15 วิธีการเพื่อความปลอดภัย,บทที่ 16 การระงับความผิดและโทษ,บทที่ 17 บทส่งท้าย
– คำแนะนำในการตอบปัญหากฎหมาย
– ตัวอย่างการตอบข้อสอบที่เป็นตุ๊กตา
– ตัวอย่างการตอบข้อสอบที่เป็นทฤษฎีหรือความจำ
– ตัวอย่างคำถามและแนวคำตอบ
– คำถามท้ายเล่ม