02-555-0700

คำอธิบาย กฎหมายที่ดิน พิมพ์ครั้งที่ 8

รหัสสินค้า : 95942
ISBN: 9789742037550
ผู้แต่ง: รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿460.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿460.00
สมาชิกวารสาร: ฿415.00
   

คำอธิบาย กฎหมายที่ดิน พิมพ์ครั้งที่ 8

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497

ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497

การจัดที่ดินเพื่อประชาชน

การบังคับจำหน่ายที่ดิน

การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

การรังวัดที่ดิน

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

การกำหนดสิทธิในที่ดินเพื่อการศาสนา

การกำหนดสิทธิในที่ดินของคนต่างด้าว

การกำหนดสิทธิในที่ดินของนิติบุคคลบางประเภท

ค่าธรรมเนียม

บทกำหนดโทษ

 

ซื้อหนังสือ... คำอธิบาย กฎหมายที่ดิน พิมพ์ครั้งที่ 8

ได้ที่ Dharmniti Book Store ผ่านทางเว็บไซต์ www.dharmnitiBook.com , LINE  @dharmnitiBook