02-555-0700

คดีหุ้นส่วนและบริษัท

รหัสสินค้า. : 95930
ISBN: 9789742037215
ผู้แต่ง: สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
จำนวนหน้า: 504 หน้า
ราคา : ฿440.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿440.00
สมาชิกวารสาร: ฿396.00
   

เนื้อหาประกอบด้วย
• แผนภูมิย่อยข้อกฎหมายและคำอธิบายข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ที่สำคัญตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา 
• ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. 2554
• พระราชกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ 2551) 
ตัวอย่าง คำฟ้อง คำให้การ คำร้อง อื่นๆ
 
สารบัญ
 
 
ข้อความทั่วไปเกี่ยวกับห้างหุนส่วนและบริษัท
บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
บทที่ 2 ลักษณะของห้างหุ้นส่วนสามัญ
บทที่ 3 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน
บทที่ 4 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนบุคคลภายนอก
บทที่ 5 การเลิกห้างหุ้นส่วน
บทที่ 6 การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน
บทที่ 7 การฟ้องคดีระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน
ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
บทที่ 8 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ
บทที่ 9 ผลของการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ
บทที่ 10 การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บทที่ 11 ลักษณะของห้างหุ้นส่วนจำกัด
บทที่ 12  สิทธิ  และความรับผิดของหุ้นส่วน
บริษัทจำกัด
บทที่ 13 บริษัทจำกัด
บทที่ 14 การจัดตั้งบริษัท
บทที่ 15 ผลของการจดทะเบียน
บทที่ 16 หุ้น
บทที่ 19 ผู้ถือหุ้น
บทที่ 18 การควบคุมการจัดการงานบริษัท
บทที่ 19 กรรมการบริษัท
บทที่ 20 ประชุมใหญ่
บทที่ 21 การจ่ายเงินปันผล
บทที่ 22 ทุนของบริษัท
บทที่ 23 บัญชีของบริษัทและการสอบบัญชี
บทที่ 24 การตรวจการงานของบริษัท
บทที่ 25 การควบบริษัท
บทที่ 26 การเลิกบริษัท
บทที่ 27 การชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัท
บทที่ 28 การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด 
บทที่ 29 การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัดร้าง