02-555-0700

คำอธิบายกฎหมายแรงงาน (2561)

รหัสสินค้า : 95927
ISBN: 9789742037000
ผู้แต่ง: พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
จำนวนหน้า: 857 หน้า
ราคา : ฿600.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿570.00
สมาชิกวารสาร: ฿540.00
อ่านสร้างชาติซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษีได้
   

คำอธิบายกฎหมายแรงงา่น เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์

กฎหมายแรงงาาน

สัญญาจ้างแรงงาน รูปแบบสัญญาจ้างแรงงาน 

นายจ้าง ลูกจ้างและบุคคลที่ต้องร่วมรับผิดกับนายจ้าง

การค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง

สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

การใช้แรงงานหญิง การใช้แรงงานเด็ก เวลาทำงานปกติและเวลาพัก

วันหยุดและวันลา ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา

ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด เงินทดแทน

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

คณะกรรมการลูกจ้าง สหภาพแรงงาน วินัยและการลงโทษทางวินัย

สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ

เลิกจ้างไม่เป็นธรรม การกระทำอันไม่เป็นธรรม

พนักงานตรวจแรงงานและการดำเนินคดีชั้นพนักงานตรวจแรงงาน

ศาลแรงงานและการดำเนินคดีแรงงาน