02-555-0700

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วย อาคารชุด

รหัสสินค้า : 95924
ISBN: 9789742036416
ผู้แต่ง: ไพโรจน์ อาจรักษา
จำนวนหน้า: 253 หน้า
ราคา : ฿180.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿171.00
สมาชิกวารสาร: ฿162.00
   

สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒

แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑

ถามตอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารชุด

บันทึกความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำพิพากษาศาลฎีก