02-555-0700

การบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออก (พิมพ์ครั้งที่ 9)

รหัสสินค้า : 92808
ผู้แต่ง: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า: 760 หน้า
ราคา : ฿890.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿890.00
สมาชิกวารสาร: ฿845.00
   

            บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการซึ่งมีทั้งการขายสินค้าหรือให้บริการในประเทศและต่างประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการในต่างประเทศหรือส่งสินค้าหรือบริการไปยังต่างประเทศ  ยังรวมถึงการนำสินค้าเข้าไปในเขตปลอดอากร การขายสินค้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ซึ่งมีสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 จะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการส่งออกสินค้าหรือการให้บริการส่งออกอย่างชัดเจนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของกรมสรรพากรและกรมศุลกากร  อีกทั้งธุรกิจบางประเภทมีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งต้องผ่านพิธีการทางศุลกากร รวมถึงการนำสินค้าออกจากเขตปลอดอากร ที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ประมวลรัษฎากรได้กำหนดไว้  ธุรกิจนำเข้าและส่งออกต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในแนวทางปฏิบัติเอกสารหลักฐานและการบันทึกบัญชีในการนำเข้าและส่งออกให้ครบถ้วนตลอดจนการเสียภาษีอากรให้ครบถ้วนถูกต้อง