02-555-0700

แบบฝึกทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฯ: วิชาการบัญชี 2

รหัสสินค้า. : 92120
ISBN: 9786164068056
ผู้แต่ง: สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
จำนวนหน้า: 551 หน้า
ราคา : ฿550.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿550.00
สมาชิกวารสาร: ฿540.00
   

 

2021 TFRS WORKBOOK FOR CPA EXAM PREPARATION: ACCOUNTING 2
แบบฝึกทำข้อสอบ CPA วิชาการบัญชี 2 ปี 2021
ประกอบด้วยโจทย์ปรนัยกว่า 1000 ข้อ ครอบคลุมขอบเขตการสอบทั้งหมด พร้อมทั้งเฉลยอย่างละเอียด อันทำให้การเตรียมตัวสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสำเร็จให้อยู่แค่เอื้อม

สารบัญเนื้อหา

บทที่ 1 การคำนวณที่จำเป็นสำหรับการรายงานทางการเงิน
บทที่ 2 การบัญชีต้นทุน
บทที่ 3 รายได้
บทที่ 4 สัญญาเช่า
บทที่ 5 เงินอุดหนุนรัฐบาล
บทที่ 6 เกษตรกรรม
บทที่ 7 การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
บทที่ 8 การนำเสนองบการเงิน
บทที่ 9 งบการเงินระหว่างกาล
บทที่ 10 งบกระแสเงินสด
บทที่ 11 การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี
บทที่ 12 การวัดมูลค่ายุติธรรม
บทที่ 13 กำไรต่อหุ้น
บทที่ 14 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
บทที่ 15 ส่วนการดำเนินงาน
บทที่ 16 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บทที่ 17 การแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
บทที่ 18 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
บทที่ 19 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
บทที่ 20 ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
บทที่ 21 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
บทที่ 22 สัญญาประกันภัย