02-555-0700

แบบฝึกทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฯ: วิชาการบัญชี 1

รหัสสินค้า : 92119
ISBN: 9786163948595
ผู้แต่ง: สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
จำนวนหน้า: 551 หน้า
ราคา : ฿550.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿550.00
สมาชิกวารสาร: ฿540.00
   

รายละเอียดหนังสือ 

 
2021 TFRS WORKBOOK FOR CPA EXAM PREPARATION: ACCOUNTING 1

แบบฝึกทำข้อสอบ CPA วิชาการบัญชี 1 ปี 2021 (ใหม่ล่าสุด)

เนื้อหาครอบคลุมขอบเขตการสอบทั้งหมด พร้อมทั้งแบบฝึกหัด และเฉลยข้อสอบเก่าอย่างละเอียด อันทำให้การเตรียมตัวสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสำเร็จให้อยู่แค่เอื้อม ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ได้คะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิผล

สารบัญเนื้อหา

บทที่ 1 การคำนวณที่จำเป็นต่อการรายงานทางการเงิน
• การหาค่าโดยใช้บัญชีตัว T
• ทุนหรือมูลค่าสุทธิฯ (cost VS NRV)
• การรวมธุรกิจ (Business Combinations)
• เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)
• กระดาษทำการงบการเงินรวม (Consolidation Working Papers)
• การคำนวณองค์ประกอบของราคาทุน (components of cost)
• การบัญชีตีราคาสินทรัพย์ (revaluation)
• การด้อยค่าของสินทรัพย์ (Assets Impairment)
• การคำนวณมูลค่าปัจจุบัน (Present Value Calculations)
• การรวมดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ (Interest Capitalization)
• ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (Employee Benefit)
• การปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ (Mark to Market Calculations)
• ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (Deferred Tax)
บทที่ 2 กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน
บทที่ 3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
บทที่ 4 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2562) เรื่องสินค้าคงเหลือ
บทที่ 5 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การรวมธุรกิจ
บทที่ 6 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง งบการเงินรวม
บทที่ 7 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การร่วมการงาน
บทที่ 8 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
บทที่ 9 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2562) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
บทที่ 10 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บทที่ 11 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2562) เรื่องต้นทุนการกู้ยืม
บทที่ 12 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า
บทที่ 13 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
บทที่ 14 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2562) การด้อยค่าของสินทรัพย์
บทที่ 15 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2562) เรื่องประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
บทที่ 16 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2562) ภาษีเงินได้
บทที่ 17 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน