02-555-0700

การแปลความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน...วิชาการบัญชี 2

รหัสสินค้า : 92118
ISBN: 978616406349
ผู้แต่ง: สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
จำนวนหน้า: 500 หน้า
ราคา : ฿550.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿550.00
สมาชิกวารสาร: ฿540.00
อ่านสร้างชาติซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษีได้
   

:: รายละเอียดหนังสือ 

2019 TFRS INTERPRETATIONS FOR CPA EXAM PREPATATION: ACCOUNTING 2
คู่มือเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 2

คู่มือฉบับนี้มีเนื้อหาครอบคลุมขอบเขตการสอบทั้งหมด พร้อมทั้งแบบฝึกหัด และเฉลยข้อสอบเก่าอย่างละเอียด อันทำให้การเตรียมตัวสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาrการแปลความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการบัญชีต้นทุน สำหรับเตรียมสอบ CPA ประจำปี พ.ศ.2562 วิชาการบัญชี 2

 

คู่มือเตรียมสอบเป็นผู้สอบบัญชีอนุญาต วิชาการบัญชี 2 ฉบับนี้ มีเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช้ในปี 2562 ซึ่งเรียงลำดับเนื้อหาให้สอดคล้องกับการจัดลำดับรายงานที่นำเสนอในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการทั่วไป โดยในแต่ละบทแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ การสรุปมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างประกอบความเข้าใจมาตรฐานการบัญชี และโจทย์ที่ดัดแปลงจากฉบับปีที่แล้ว โดยเพิ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี การตีความที่บังคับใช้ในปี 2562 และการบัญชีต้นทุน ตลอดจนเพิ่มตัวอย่างอธิบาย ตัวอย่างการคำนวณ ตัวอย่างจากภาคผนวกมาตรฐานการบัญชี ที่เกี่ยวข้องที่ดัดแปลงให้เข้าใจง่ายขึ้น พร้อมตัวอย่าง รวมทั้งแนวข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยอย่างละเอียด