02-555-0700

การแปลความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน...วิชาการบัญชี 1

รหัสสินค้า. : 92117
ISBN: 9786163822031
ผู้แต่ง: สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
จำนวนหน้า: 510 หน้า
ราคา : ฿550.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿550.00
สมาชิกวารสาร: ฿540.00
   

2021 TFRS INTERPRETATIONS FOR CPA EXAM PREPATATION: ACCOUNTING 1
คู่มือเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 1
เนื้อหาครอบคลุม TFRS version 2562 ขอบเขตการสอบทั้งหมด พร้อมทั้งแบบฝึกหัด และเฉลยข้อสอบเก่าอย่างละเอียด อันทำให้การเตรียมตัวสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสำเร็จให้อยู่แค่เอื้อม

สารบัญเนื้อหา

บทที่ 1 แนะนำการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บทที่ 2 สรุปกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน
บทที่ 3 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
บทที่ 4 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2562) เรื่องสินค้าคงเหลือ
บทที่ 5 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การรวมธุรกิจ
บทที่ 6 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง งบการเงินรวม
บทที่ 7 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การร่วมการงาน
บทที่ 8 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
บทที่ 9 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
บทที่ 10 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
บทที่ 11 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2562) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
บทที่ 12 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บทที่ 13 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2562) เรื่องต้นทุนการกู้ยืม
บทที่ 14 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า
บทที่ 15 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
บทที่ 16 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2562) การสำรวจและประเมินค่าทรัพยากรแร่
บทที่ 17 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2562) การด้อยค่าของสินทรัพย์
บทที่ 18 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2562) เรื่องประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
บทที่ 19 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2562) ภาษีเงินได้
บทที่ 20 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
บทที่ 21 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน