02-555-0700

คำอธิบายหลักกฎหมายที่ดิน

รหัสสินค้า : 95915
ISBN: 9789742035884
ผู้แต่ง: รศ.วรวุฒิ เทพทอง
จำนวนหน้า: 560 หน้า
ราคา : ฿440.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿420.00
สมาชิกวารสาร: ฿395.00
   

สารบัญ
1. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
2. ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จ
3. การจัดที่ดินเพื่อประชาชน บทที่ 3 การบังคับจำหน่ายที่ดิน
4. การออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน
5. การรังวัดที่ดิน
6. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
7. การกำหนดสิทธิในที่ดินเพื่อการศาสนา
8. การกำหนดสิทธิในที่ดินของคนต่างด้าว
9. การกำหนดสิทธิในที่ดินของนิติบุคคลบางประเภท
10. ค่าธรรมเนียม บทที่ 11 บทกำหนดโทษ