02-555-0700

กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง (พิมพ์ครั้งที่ 10) สั่งจอง

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 36403
ISBN: 9786163022141
ผู้แต่ง: พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
จำนวนหน้า: 372 หน้า
ราคา : ฿270.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿270.00
สมาชิกวารสาร: ฿270.00
   

เปิดจองหนังสือ

 กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง

 วันนี้ - 20 มิ.ย.64

 จัดส่งฟรี แบบลงทะเบียน

 

กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง (Labour Law in Terms of Dismissal)

อธิบายความด้านกฎหมายแรงงาน ประกอบกับเอกสารสาคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น การสิ้นสุดสัญญาจ้าง ลาออก ตกลงเลิกสัญญาจ้าง เลิกจ้าง สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ข้อจากัดในการใช้สิทธิเลิกจ้าง ใบผ่านงาน การยื่นคาร้องขอต่อพนักงานตรวจแรงงาน
หนังสือเล่มนี้ อธิบายให้ผู้อ่านและผู้ใช้งานเกิดความเข้าใจกฎหมายแรงงานได้อย่างถูกต้อง นาไปใช้ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม อันจะก่อประโยชน์ทั้งลูกจ้าง นายจ้าง บุคคลที่เกี่ยวข้อง และสังคมโดยรวม