02-555-0700

คำอธิบายกฎหมายแรงงาน เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พิมพ์ครั้งที่ 12 (พ.ศ.2563)

รหัสสินค้า : 95946
ISBN: 9789742037727
ผู้แต่ง: พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
จำนวนหน้า: 872 หน้า
ราคา : ฿650.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿650.00
สมาชิกวารสาร: ฿618.00
   

คำอธิบายกฎหมายแรงงา่น เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์

กฎหมายแรงงาาน

สัญญาจ้างแรงงาน รูปแบบสัญญาจ้างแรงงาน 

นายจ้าง ลูกจ้างและบุคคลที่ต้องร่วมรับผิดกับนายจ้าง

การค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง

สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

การใช้แรงงานหญิง การใช้แรงงานเด็ก เวลาทำงานปกติและเวลาพัก

วันหยุดและวันลา ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา

ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด เงินทดแทน

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

คณะกรรมการลูกจ้าง สหภาพแรงงาน วินัยและการลงโทษทางวินัย

สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ

เลิกจ้างไม่เป็นธรรม การกระทำอันไม่เป็นธรรม

พนักงานตรวจแรงงานและการดำเนินคดีชั้นพนักงานตรวจแรงงาน

ศาลแรงงานและการดำเนินคดีแรงงาน