02-555-0700

กฎหมายระหว่างประเทศ พิมพ์ครั้งที่ 3

รหัสสินค้า : 95931
ISBN: 9789742037741
ผู้แต่ง: รองศาสตราจารย์ จันตรี สินศุภฤกษ์
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿420.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿420.00
สมาชิกวารสาร: ฿380.00
   

กฎหมายระหว่างประเทศ  

     จารีตประเพณีระหว่างประเทศ เป็นกฎหมายที่มีวิวัฒนาการมาจากทางปฎิบัติ หรือธรรมเนียมปฎิบัติของรัฐต่างๆ

และเป็นแหล่งกำเนิดหรือที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุด แม้ว่าแหล่งกำเนิดหรือที่มาของกฎหมาย

ระหว่างประเทศในรูปแบบสนธิสัญญาจะเข้ามาแทนที่จารีตประเพณีระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นแหล่งกำเนิด

หรือที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันกระนั้นก็ตามเรายังพบว่า มีกฎเกณฑ์ที่คอยควบคุมรัฐ

และนิติบุคคลระหว่างประเทศอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก อันมีแหล่งกำเนิดหรือที่มาจากจารีตประเพณีระหว่างประเทศ

 

ซื้อหนังสือ... กฎหมายระหว่างประเทศ พิมพ์ครั้งที่ 3

ได้ที่ Dharmniti Book Store ผ่านทางเว็บไซต์ www.dharmnitiBook.com , LINE  @dharmnitiBook