02-555-0700

132 ความเสี่ยง...ที่ถูกเรียกตรวจสอบ จากการตรวจสอบภาษีของระบบ RBA

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 26206
ISBN: 9796163021762
ผู้แต่ง: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า: 752 หน้า
ราคา : ฿750.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿750.00
สมาชิกวารสาร: ฿675.00
   

                 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคล

                 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบเพื่อเสียภาษีอากรตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรืออากรแสตมป์ เมื่อได้มีการยื่นแบบประเมินตนเองเพื่อเสียภาษีในแต่ละประเภทแล้ว กรมสรรพากรจะนำข้อมูลมาประเมินผล โดยการนำระบบตรวจสอบภาษี RBA (Risk Based Audit System) เข้ามาประเมินความเสี่ยงของผู้เสียภาษีแต่ละรายทั้งจากข้อมูลภายในและข้อมูลภายนอก ประกอบการพิจารณาหากมีความผิดปกติ เสียภาษีไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เจ้าพนักงานประเมินอาจเรียกตรวจสอบในบรรดาบัญชี เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี แบบยื่นเสียภาษีแต่ละประเภท

                หนังสือ 132 ความเสี่ยง...ที่ถูกเรียกตรวจสอบจากการตรวจสอบภาษีของระบบ RBA (Risk Based Audit System) ได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางที่สำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องมีข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อตอบข้อซักถาม โต้แย้งหรือลดข้อโต้แย้งของเจ้าพนักงานประเมินได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและประมวลรัษฎากร