02-555-0700

ชุด 6206

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 6206
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿2,400.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿2,100.00
สมาชิกวารสาร: ฿2,100.00
อ่านสร้างชาติซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษีได้
   

ชุด 6206 ประกอบด้วยหนังสือ 3 รายการดังนี้

 

เล่มที่ 1 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับผลกระทบในการเสียภาษีอากร  (ราคาปกติ 800 บาท)

เทคนิคปรับปรุงระบบบัญชี การบันทึกบัญชี การรับรู้รายได้ และรายได้ของกิจการให้ถูกต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่ได้กำหนดให้กิจการรับรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่สัญญาให้กับลูกค้า  ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการนั้นๆ จัดพิมพ์เพื่อให้กิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และปฏิบัติในการเสียภาษีอากรได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน อันอำนวยประโยชน์ในการทำงานให้กับนักบัญชี ผู้วางระบบ และผู้บริหารได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง

 

เล่มที่ 2 สุดยอดการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล (ราคาปกติ 900 บาท)

รวมเทคนิคการวางแผนภาษีของธุรกิจเพื่อให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานภายใต้เงื่อนไขที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการป้องกันภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของกิจการ

 

เล่มที่ 3 เจาะลึกการแก้ไข เอกสารรับ-จ่ายเงิน อย่างเหนือชั้นให้สรรพากรยอมรับ (ราคาปกติ 700 บาท)

รวบรวมตัวอย่างและแนวปฏิบัติให้ระบบเอกสารรายรับ รายจ่าย และเอกสารทางภาษีอากร ซึ่งเป็นรายการที่ถูกต้องตรงตามประมวลรัษฎากรและสรรพากรยอมรับให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ไม่เป็นรายจ่ายต้องห้าม เช่น ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบสำคัญจ่าย