ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
12345
ป้ายโฆษณารถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

 
You are here: Home Book Store ภาษีและการวางแผนภาษี การวางแผนภาษีในธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
Print
 
|

การวางแผนภาษีในธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์

การวางแผนภาษีในธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์

รหัส : 26001
ISBN : 978-616-302-116-8
ผู้แต่ง : ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
จำนวนหน้า : 212 หน้า
(พิมพ์ครั้งที่ 2: ก.พ.60)
ราคาปก 200.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 190.00 บาท
ราคาสมาชิก 180.00 บาท

กรุณาเลือกประเภทการจัดส่งหนังสือ
:

:: รายละเอียดหนังสือ
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เรื่องการกำหนดฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 49 ทวิ โดยกำหนดให้การขายอสังหาริมทรัพย์
ของบุคคลธรรมดาต้องใช้ราคาซื้อขายจริงในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ผู้เขียนได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหา รวมทั้งตัวอย่างการคำนวณภาษีเปรียบเทียบในประเด็นดังกล่าว และในภาคผนวกได้เพิ่มเติมบทความ
เกี่ยวกับพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ (ร่าง) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2561 ได้แก่ บทความเรื่อง“ผลกระทบของ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ (ร่าง) ที่มีต่อผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” และบทความเรื่อง “ข้อเปรียบเทียบ ภาระภาษีของ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ (ร่าง) กับภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน/ภาษีบำรุงท้องที่”
นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และผู้ประสงค์จะขายอสังหาริมทรัพย์แล้ว  ยังเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาหลักสูตร MRE มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,หลักสูตร MBA สำหรับผู้บริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หลักสูตร LL.M มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA),
มหาวิทยาลัยรามคำแหง,มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ,มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,มหาวิทยาลัยศรีปทุม,มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และสภาทนายความ ซึ่งผู้เขียนเป็นอาจารย์พิเศษ
-ความหมายของการวางแผนภาษีอากร
-ประเภทการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
-หลักการวางแผนภาษีธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์
pdf Download สารบัญ ที่นี่ reader