ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
12345
ป้ายโฆษณารถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

 
You are here: Home Book Store บัญชี ปัญหาในการจัดทำบัญชีและภาษีอากรของสินค้าคงเหลือฯ
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
Print
 
|

ปัญหาในการจัดทำบัญชีและภาษีอากรของสินค้าคงเหลือฯ

ปัญหาในการจัดทำบัญชีและภาษีอากรของสินค้าคงเหลือฯ

รหัส : 15704
ISBN : 9786163020550
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ
จำนวนหน้า : 344 หน้า

ราคาปก 350.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 333.00 บาท
ราคาสมาชิก 315.00 บาท

กรุณาเลือกประเภทการจัดส่งหนังสือ
:

:: รายละเอียดหนังสือ


บริษัทประกอบธุรกิจขายสินค้าที่มีสินค้าไว้จำหน่ายไม่ว่าจะเป็นกิจการซื้อมาขายไป หรือกิจการอุตสาหกรรมที่ผลิต
สินค้าออกมาจำหน่าย  ตลอดจนกิจการต่างๆ ที่มีสินค้าคงเหลือไว้ประกอบกิจการ ทั้งที่มีไว้ เพื่อขายหรือมีไว้เพื่อให้
บริการหากกิจการมีสินค้าคงเหลือจะต้องมีการจัดทำับัญชี จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ  รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับสินค้าคงเหลือ  เพื่อเป็นการควบคุมบริหารจัดการตรวจนับ หรือทำลาย  สินค้าคงเหลือของกิจการ
ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะทำให้นักบัญชี ฝ่ายสโตร์  ฝ่ายบริหาร ได้ปฎิบัติได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินค้าคงเหลือ ของสภาวิชาชีพบัญชี และตามประมวลรัษฎากรที่ได้มีกำหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขแนวปฎิบัติตามกฎหมาย
Available as ebook | Download Now ►►
pdf Download สารบัญ ที่นี่ reader