รหัส :
จำนวน : 188 หน้า
ISBN : 9786163023346
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ดูรายละเอียด หนังสือ
รหัส :
จำนวน : 488 หน้า
ISBN : 9786163023360
ผู้แต่ง : ชุมพร เสนไสย
ดูรายละเอียด หนังสือ
รหัส :
จำนวน : 68 หน้า
ISBN : 9786163023551
ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์ธรรมนิติเพรส
ดูรายละเอียด หนังสือ