คู่มือสอบ TAX AUDITOR TUTOR
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ราคา : 790.00
TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่า
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ราคา : 500.00
Transfer Pricing คู่มือการปฏิบัติงานทางบัญชีและผลกระทบทางภาษีอากร
ผู้แต่ง : นพกร พรวิจิตรเจริญ
ราคา : 250.00
วิธีปฏิบัติเลิกจ้างทุกประเภท
ผู้แต่ง : สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนะ
ราคา : 250.00