วารสารเอกสารภาษีอากร พฤษภาคม 2563
ผู้แต่ง : บจ.สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ
ราคา : 220.00
สุดยอดกลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถุียร
ราคา : 900.00
ประมวลรัษฎากร ปี 2563
ผู้แต่ง : บจ.สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ รวบรวม
ราคา : 500.00
TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่าและตัวอย่างประกอบความเข้าใจ ภาค 2
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ราคา : 350.00