TFRS for NPAEs ถอดรหัสการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ราคา : 290.00
สารพันปัญหาภาษีสรรพากร
ผู้แต่ง : ชุมพร เสนไสย
ราคา : 500.00
The Secret HR Receipt
ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์ธรรมนิติเพรส
ราคา : 350.00
การวางแผนภาษีส่งเสริมการขาย Sale Promotion (พิมพ์ครั้งที่ 9)
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ราคา : 650.00