ประมวลรัษฎากร ปี 2563
ผู้แต่ง : บจ.สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ รวบรวม
ราคา : 500.00
เจาะประเด็นเด็ดการวางแผนภาษีรายจ่ายต้องห้าม ให้ถือเป็นรายจ่ายได้
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ราคา : 700.00
Transfer Pricing คู่มือการปฏิบัติงานทางบัญชีและผลกระทบทางภาษีอากร (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ผู้แต่ง : นพกร พรวิจิตรเจริญ
ราคา : 350.00
TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่าและตัวอย่างประกอบความเข้าใจ ภาค 2
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ราคา : 350.00