ตัวอย่างคดีแรงงาน ที่นายจ้างแพ้คดี
ผู้แต่ง : สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนะ
ราคา : 180.00
Tax Accounting Professional
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ราคา : 900.00
เทคนิคการวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ
ราคา : 700.00
กฏหมายแรงงาน 2561
ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ
ราคา : 350.00