02-555-0700

ชุดคัมภีร์ประมวลรัษฎากร2561

รหัสสินค้า : 107
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿2,250.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿2,150.00
สมาชิกวารสาร: ฿2,150.00
   

หนังสือชุดนี้ประกอบด้วย หนังสือ"ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2561" และ หนังสือ"คำอธิบายประมวลรัษฎากร ภาษีสรรพากร  ฉบับสมบูรณ์"
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หนังสือประมวลรัษฎากร  รวบรวมโดย บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด
เป็นคู่มือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร  ซึ่งหนังสือประมวลรัษฎากรเล่มนี้ได้รวบรวมกฎหมายแม่บท และกฎหมายที่ออกมาให้บังคับเพิ่มเติม เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงประกาศ คำสั่ง ระเบียบ และคำวินิจฉัยต่าง ๆ ไว้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นคู่มือในทางปฏิบัติเพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูล ต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษีอากรได้เป็นอย่างดี หนังสือประมวลรัษฎากรเล่มนี้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์การปฏิบัติทุกปี ซึ่งเนื้อหาจะมีผลใช้บังคับในแต่ละปีภาษีนั้นๆเนื้อหาภาษาไทย  Update กฎหมายใหม่ปี 2561
 
คำอธิบายประมวลรัษฎากร แต่งโดย ศาสตรจารย์พิเศษไพจิตร โรจนวานิช , อ.ชุมพร เสนไสย, อ.สาโรช ทองประคำ
เป็นคู่มือและตำราที่ใช้ในการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีของมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งเป็นคัมภร์ของนักภาษีและนักบัญชีมืออาชีพ คณะผู้แต่งได้จัดสารบัญหมวดหมู่ที่เรียงลำดับครบถ้วน พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียดลออทุกแง่มุม สอดแทรกแนวคำวินิจฉัยของกรมสรรพากร และคำพิพากษาฎีกาพร้อมเติมแนวคิดและยกตัวอย่างให้ง่ายแก่การทำความเข้าใจ
 
เนื้อหาโดยย่อ :
เล่ม 1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เล่ม 2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ การประเมินและการอุทธรณ์ภาษี พร้อมภาคผนวก (ควบโอนการแปรสภาพห้างฯ)เป็นบริษัท อัตราแลกเปลี่ยน ภาษีที่เกี่ยวข้องกับเขตปลอดอากร ฯลฯ
 
 
 
*ราคาพิเศษ 2,150 บาท บริการจัดส่งแบบลงทะเบียนฟรี / กรณีจัดส่งแบบด่วนพิเศษ EMS มีค่าบริการเพิ่ม ชุดละ 200 บาท
 
**เฉพาะหนังสือคำอธิบายประมวลรัษฎากร บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด รับเป็นตัวแทนจำหน่าย