02-555-0700

ปัญหาในการจัดทำบัญชีและภาษีอากรของสินค้าคงเหลือฯ

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 15704
ISBN: 9786163020550
ผู้แต่ง: สมเดช โรจน์ค
จำนวนหน้า: 344 หน้า
ราคา : ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿330.00
สมาชิกวารสาร: ฿315.00
ราคาพิเศษ : ฿250.00
   

บริษัทประกอบธุรกิจขายสินค้าที่มีสินค้าไว้จำหน่ายไม่ว่าจะเป็นกิจการซื้อมาขายไป หรือกิจการอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าออกมาจำหน่าย ตลอดจนกิจการต่างๆ ที่มีสินค้าคงเหลือไว้ประกอบกิจการ ทั้งที่มีไว้ เพื่อขายหรือมีไว้เพื่อให้ บริการหากกิจการมีสินค้าคงเหลือจะต้องมีการจัดทำับัญชี จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ  รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยว ข้องกับสินค้าคงเหลือ  เพื่อเป็นการควบคุมบริหารจัดการตรวจนับ หรือทำลาย สินค้าคงเหลือของกิจการซึ่งหนังสือเล่มนี้จะทำให้นักบัญชี ฝ่ายสโตร์  ฝ่ายบริหาร ได้ปฎิบัติได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินค้าคงเหลือ ของสภาวิชาชีพบัญชี และตามประมวลรัษฎากรที่ได้มีกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแนวปฎิบัติตามกฎหมาย